Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej,

realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gdańskiego.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872/
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn.:Dz. U. Nr z 2013r, poz. 1409 ze zm./
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej /tekst jedn.: Dz. U. 2008, nr 227, poz 1505/
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim


.