Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

 

Zarządzenie Nr 5/2008

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Powiecie Gdańskim

z dnia 2 września 2008 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim

 

Na podstawie art. 40  ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające

Ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, 90z. 1118 z późniejszymi zmianami

zarządza się co następuje:

 

                                                           § 1

Ustala się Regulamin Organizacyjny  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

                                                           § 2

Uchyla się:

1) Zarządzenie Nr 1/1999 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim z dnia 04-06-1999 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

2.) Zarządzenie Nr 2/2004 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim z dnia 02-03-2004 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

3) Zarządzenie Nr 3/2005 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim z dnia 26-10-2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

4) Zarządzenie Nr 1/2006 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim z dnia 02-01-2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim

 

                                                           § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                    

 

 

        Załącznik Nr 1

                                                                                              do zarządzenia Nr 5/2008

                                                                                              Powiatowego Inspektora

                                                                                              Nadzoru  Budowlanego

                                                                                              w Powiecie Gdańskim

                                                                                              z dnia 02 września 2008r.

 

                              REGULAMIN ORGANIZACYJNY  

   POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
                                   W POWIECIE GDAŃSKIM

 


                                                     § 1
1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.
2. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:
    1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim

    2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim
    3) Wojewódzkim Inspektorze - należy przez to rozumieć Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.
 


                                                          § 2
Inspektorat działa na podstawie:
1) odpowiednich przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
2) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 


                                                         § 3
1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim.
2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu gdańskiego,

 


                                                         § 4
1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
    1) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w  zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów  budowlanych
    2) postępowaniami administracyjnymi
    3) postępowaniami egzekucyjnymi
    4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
    5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej
    6) obsługą prawną w Inspektoracie
    7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej
    8) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
    9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.


                                                         § 5
1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

   1) unormowanie działań Inspektoratu, wydanie niezbędnych regulaminów
   2) zatwierdzanie planów kontroli
   3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej
   4) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej
   5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego
   6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień i innych dokumentów
   7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi
  8) występowanie do właściwego organu samorządu zawodowego z wnioskiem o  wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
   9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, wysokości dodatków.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 


                                                       § 6
Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu  zatrudniony na stanowisku starszego inspektora nadzoru budowlanego, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 8i 9
 


                                                       § 7
Powiatowy Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne i postanowienia
2) akty prawa wewnętrznego
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej
5) odpowiedzi na skargi i wnioski.
 


                                                      § 8
W skład Inspektoratu wchodzą określone w schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik Nr 1 od regulaminu -wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy do spraw:
1) inspekcji
2) orzecznictwa i obsługi prawnej
3) organizacyjno - administracyjne
4) obsługi księgowej i kadrowej


                                                     § 9
Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania  katastrofy budowlanej
3) prowadzeniem postępowań administracyjnych
4) opracowanie projekt ów decyzji i postanowień związanych z nadzorem  budowlanym
5) prowadzenie postępowań egzekucyjnych
6) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z  wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.


                                                       § 10
Do zakresu działania stanowiska referenta prawnego należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych
3) obsługa prawna Powiatowego Inspektora i Inspektoratu
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora

                                                      § 11
Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z  1998r. Nr 161, poz. 1109 z późniejszymi zmianami) w szczególności:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów
3) gospodarka sprzętowa
4) opis dokumentów księgowych pod względem merytorycznym
5) obsługa sekretariatu
6) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo budowlane
7) wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

                                                       § 12
Do zakresu działania głównego księgowego należy:
1) zorganizowanie sprawnej pracy stanowiska księgowego
2) prowadzenie ewidencji księgowej
3) planowanie budżetu i realizacja budżetu
4) nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych
5) prowadzenie sprawozdawczości finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych)
6) prawidłowe, terminowe rozliczanie z organami skarbowymi i ZUS z należnych podatków i składek
7) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi
8) nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
9) prowadzenie spraw osobowych oraz spraw związanych z realizacją przepisów prawa pracy (badania lekarskie, świadectwa pracy, zakresy obowiązków)
10) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych
11) prowadzenie listy obecności
12) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich
13) prowadzenie ewidencji urlopów
14) należyte zorganizowanie stanowiska pracy, prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji osobowej
15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 


                                                       § 13
Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
2) Kodeksu pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami.)
3) ustawy o służbie cywilnej z dnia 24 sierpnia 2006 (Dz. U. Nr 170 poz. 1218 z późniejszymi zmianami)